Στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 36396/28-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΒ8465ΧΙ8-877) Εγκυκλίου οδηγιών που αφορά στην έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2017 και στον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ 2018-2020 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΠΟΙΑΝ) και των ανακοινώσεων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου στην 85η Σύνοδο των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων για τον εκσυγχρονισμό των ακαδημαϊκών υποδομών των ΑΕΙ μέσω του εθνικού σκέλους Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και προκειμένου η υπηρεσία μας να επεξεργαστεί έγκαιρα τα αιτήματα των ΑΕΙ, παρακαλούμε όπως αποσταλεί πρόταση εγγραφής νέου έργου ανά Ίδρυμα, συνοδευόμενη από τον προβλεπόμενο Πίνακα 1 και το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ).

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ