Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας από το 2000 έως το 2008 διαχειρίστηκε έργα συχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του ΥπΕΠΘ.

Τα σημαντικότερα από τα έργα αυτά είναι τα εξής:

 

Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ι. Σερρών

Στα πλαίσια του έργου «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Τ.Ε.Ι. Σερρών» του ΕΠΕΑΕΚ, το Τ.Ε.Ι. Σερρών ανέλαβε την υποχρέωση δημιουργίας δύο νέων συμβατικών Τμημάτων, του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών και του Τμήματος Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας. Προς τον σκοπό αυτό τέθηκαν οι παρακάτω στόχοι, οι οποίοι έχουν όλοι επιτευχθεί: Προσελήφθηκε το απαραίτητο προσωπικό υποστήριξης του έργου, διαμορφώθηκαν και εξοπλίσθηκαν πλήρως οι Γραμματείες των δύο νέων Τμημάτων, συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης το πρόγραμμα σπουδών των δύο νέων Τμημάτων, διαμορφώθηκαν και εξοπλίσθηκαν οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια των πρώτων εξαμήνων των δύο νέων Τμημάτων, οργανώθηκαν τα βιβλιοστάσια των δύο νέων Τμημάτων και εξοπλίσθηκαν για τις ανάγκες των πρώτων εξαμήνων με βάση το σύστημα της πολλαπλής αντιτύπων, καταρτίστηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, προσελήφθηκε το απαραίτητο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό.

 

Ενίσχυση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Με το παρόν έργο επιδιώχθηκε η ενδυνάμωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Οι ραγδαίες εξελίξεις των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και η διείσδυσή τους σε όλες σχεδόν τις επιστήμες, τέχνες, παραγωγικές διαδικασίες και εργασίες της καθημερινής ζωής επέβαλαν στα Τ.Π.Ε. τη δημιουργία Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που θα μπορούσε να προσφέρει σε ένα μεγάλο αριθμό σπουδαστών, όπως ζητά η αγορά εργασίας, άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση.

 

Αρχιμήδης Ι & ΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Σερρών - Περιβάλλον

To Πρόγραμμα «AΡΧΙΜΗΔΗΣ» είχε σαν αποκλειστικό στόχο την προώθηση της έρευνας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό ενθάρρυνε την ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο των Τ.Ε.Ι. με την ενίσχυση ερευνητικών ομάδων, οι οποίες είναι δυνατόν να οργανωθούν σε διατμηματικό ή διεπιστημονικό επίπεδο, διεξάγοντας έρευνα σε διευρυμένα επιστημονικά πεδία. Με τον τρόπο αυτό καλύφτηκε ένα μεγάλο κενό στη χρηματοδότηση της έρευνας, η οποία, υπήρχε στο Τ.Ε.Ι. Σερρών αλλά διεξάγονταν με πενιχρά έως και ανύπαρκτα μέσα.

Ιστοσελίδα Προγράμματος

 

Ενίσχυση και εμπλουτισμός Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Σερρών, ξεκίνησε από τον Ιούλιο του 2000 στα πλαίσια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), Το έργο «Αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών», ξεκίνησε με σκοπό τη συνέχιση, βελτίωση και ενίσχυση των προσφερόμενων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξει ποιοτικά και αποτελεσματικά τα προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος, να καλύψει τις ερευνητικές ανάγκες της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και να αποτελεί κατάλληλο χώρο διάχυσης της επιστημονικής πληροφορίας στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών.

Ιστοσελίδα Βιβλιοθήκης

 

Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο θεσμός του Γραφείου Διασύνδεσης εντάσσεται στις συστηματικές προσπάθειες του Τ.Ε.Ι. Σερρών να συνδεθεί με το κοινωνικό και παραγωγικό περιβάλλον και να προσφέρει στους σπουδαστές και αποφοίτους του τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της πληροφόρησης και του σχεδιασμού της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας καθώς και τις προοπτικές για περαιτέρω επιμόρφωση και εξειδίκευση.

Ιστοσελίδα Γραφείου Διασύνδεσης

 

Ανάπτυξη των ΙΔΒΕ και λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης

Σκοπός του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε πτυχιούχους Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ευρύτερης περιοχής των Σερρών προκειμένου να διευκολύνονται στην εξεύρεση εργασίας, στην προσωπική τους εργασιακή ανέλιξη, την αλλαγή αντικειμένου εργασίας στην ίδια ή άλλη θέση, στον ίδιο ή άλλο εργοδότη, καθώς και την προσωπική τους ανάπτυξη.

Ιστοσελίδα ΙΔΒΕ

 

Αναμόρφωση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

Αντικείμενο του έργου ήταν η αναβάθμιση των υφιστάμενων και η δημιουργία νέων εκπαιδευτικών και οργανωτικών υποδομών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Οι δραστηριότητες του έργου αναπτύχθηκαν σε τέσσερις άξονες αναφορικά με τα εξής:

  • Τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας με χρήση μεθόδων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.
  • Την ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και την υποστήριξη των χρηστών.
  • Τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αξιολόγησης των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών.
  • Την αξιολόγηση και την ενσωμάτωση των εξελίξεων στην εκπαίδευση, την κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο του έργου έχουν γίνει: το σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι., μία μεθοδολογία για την παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η καταγραφή των διαδικασιών παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, μελέτη για τα προσόντα και τις δεξιότητες στην «Κοινωνία της Γνώσης».

Η αναμόρφωση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ) των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Σερρών είχε ως στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου ΠΠΣ το οποίο εφοδιάζει τους απόφοιτους του Τμήματος με επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι τους χρήσιμες σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Αναμόρφωση Προγράμματος Σπουδών Τμήματος:

 

Πρακτική Άσκηση Μαθητών, Σπουδαστών και Φοιτητών και στήριξη Γραφείου Διασύνδεσης

Η πρακτική άσκηση καλείται να συμπληρώσει τις παρεχόμενες από το Τ.Ε.Ι. θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις, με την ενάσκηση των σπουδαστών σε απόλυτα παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον. Ο σκοπός της πρακτικής άσκησης δεν περιορίζεται μόνο στην μονοσήμαντη πρώτη ενασχόληση των σπουδαστών στο αληθινό εργασιακό περιβάλλον, που αναλογεί με τις σπουδές τους, αλλά επεκτείνεται πολύ περισσότερο, εφόσον τελειοποιούνται οι γνώσεις εφαρμογής και ολοκληρώνεται η διαδικασία εισαγωγής των σπουδαστών στην εργασία, μέσω της απόκτησης ετοιμότητας προς συμμετοχή στην κοινωνική οικονομία. Συνολικά στο διάστημα αυτό στα πλαίσια του προγράμματος επωφελήθηκαν 1250 φοιτητές.

Ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης

 

Κέντρο Επιχειρηματικότητας στα Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης, Σερρών & Καβάλας

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου δημιουργήθηκε ένα κέντρο που παρείχε γνώσεις και δράσεις καθοδήγησης σε φοιτητές και σε αποφοίτους του Τ.Ε.Ι. Σερρών, οι οποίοι ήθελαν να αναπτύξουν την δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε πρώτη φάση το κέντρο παρείχε μαθήματα επιχειρηματικότητας σε φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Σερρών των Τμημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Πολιτικών Δομικών Έργων, Μηχανολογίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων οι οποίοι στα πλαίσια των βασικών σπουδών τους δεν είχαν διδαχθεί παρόμοια αντικείμενα αλλά και σε φοιτητές της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει μαθήματα επιχειρηματικότητας, αλλά δεν είχαν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης.

 

Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών μέσα από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Στόχος του έργου ήταν η επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης ώστε να υποστηριχτεί αποτελεσματικά η ένταξη των σπουδαστών και των νέων πτυχιούχων στον ιδιωτικό και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στο πλαίσιο της αυτό-απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και των ιδιωτικο-οικονομικών διαδικασιών λειτουργίας με έμφαση στη σπουδαστική επιχειρηματικότητα, αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα της ισότητας των δύο φύλλων, τις ειδικότητες των σπουδών του Τ.Ε.Ι. Σερρών, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες / απειλές της περιοχής των Σερρών και των περιοχών προέλευσης των σπουδαστών καθώς και τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις εξελίξεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, όπως επίσης και τις δυνατότητες στενής συνεργασίας με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους φορείς επιχειρηματικής και οικονομικής ανάπτυξης. Οι υπηρεσίες αυτές παρεχόταν σε στενή συνεργασία με το «Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Σερρών» (EKEK/ EC-BIC) του οποίου υπηρεσίες διαμεσολάβησης φιλοξενούνται σε χώρο του Τ.Ε.Ι., το οποίο είναι και ιδρυτικό του μέλος.