Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι:

  1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
  2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του ΕΛΚΕ.

Στο διάγραμμα παρακάτω μπορείτε να δείτε σχηματικά την δομή του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

 

flowchart

Ταυτοποίηση Χρηστών ΕΛΚΕ

Εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας: