Οι λειτουργίες μας έχουν τυποποιηθεί με την χρήση πρότυπων εντύπων και αιτήσεων. Για τις μεταξύ μας συναλλαγές, επιλέγετε το κατάλληλο έντυπο από την παρακάτω λίστα, το συμπληρώνετε και μας το καταθέτετε. Για να αποφεύγονται προβλήματα, μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε την τρέχουσα έκδοση των εντύπων.

Διοικητικά Έντυπα

Δ.0 - Αίτηση έγκρισης υποβολής νέου συγχρηματοδοτούμενου έργου
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.1 - Αποδοχή διαχείρισης έργου
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.1α - Εισήγηση αποδοχής διαχείρισης νέου έργου
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.2 - Προϋπολογισμός έργου
Τελευταία τροποποίηση στις 05.10.2018 | Έκδοση 4

Δ.2α - Ετήσιος προϋπολογισμός έργου
Τελευταία τροποποίηση στις 05.10.2018 | Έκδοση 3

Δ.3 - Ονομαστική κατάσταση απασχολούμενων ΕΠ και δημοσίων υπαλλήλων
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.3α - Εισήγηση έγκρισης σύναψης συμβάσεων Μελών ΕΠ
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.4 - Ονομαστική κατάσταση απασχολούμενων με ανάθεση έργου
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.5 - Πρακτικό οριστικής παραλαβής προμηθειών
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.6 - Πρακτικό κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού
Τελευταία τροποποίηση στις 22.01.2019 | Έκδοση 3

Δ.6α - Πρακτικό κατακύρωσης προμήθειας με απευθείας ανάθεση
Τελευταία τροποποίηση στις 22.01.2019 | Έκδοση 1

Δ.6β - Πρακτικό αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών τακτικού διαγωνισμού
Τελευταία τροποποίηση στις 22.01.2019 | Έκδοση 3

Δ.6γ - Πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών τακτικού διαγωνισμού
Τελευταία τροποποίηση στις 22.01.2019 | Έκδοση 3

Δ.6δ - Πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών τακτικού διαγωνισμού
Τελευταία τροποποίηση στις 22.01.2019 | Έκδοση 3

Δ.7 - Αίτηση διενέργειας διαγωνισμού
Τελευταία τροποποίηση στις 22.01.2019 | Έκδοση 5

Δ.8 - Αίτηση χρηματοδότησης συνεδρίου
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.9 - Τελικός απολογισμός έργου
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.10 - Αίτημα έναρξης έργου
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.11 - Αίτηση για δημοσιότητα προκήρυξης θέσεων απασχόλησης προσωπικού
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.12 - Αίτηση χορήγησης δανείου
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.12α - Αίτηση χορήγησης δανείου μεταξύ έργων
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.12β - Αίτηση χορήγησης δανείου και αποδοχή όρων χρηματοδότησης
Τελευταία τροποποίηση στις 10.10.2018 | Έκδοση 1

Δ.13 - Ολοκλήρωση συγχρηματοδοτούμενου έργου
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.14 - Πρακτικό αξιολόγησης προσωπικού
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.15 - Βεβαίωση παραδοτέων
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.16 - Υπεύθυνη δήλωση διακοπής εκτέλεσης σύμβασης έργου
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.17 - Αίτηση τροποποίησης σύμβασης ανάθεσης έργου
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.18α - Πρωτογενές αίτημα έγκρισης δαπάνης
Αφορά δαπάνες εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των 1.000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ)
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.18β - Πρωτογενές αίτημα έγκρισης δαπάνης σε ερευνητικό πρόγραμμα σύντομης διάρκειας
Αφορά δαπάνες εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των 1.000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ)
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.18γ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Αφορά δαπάνες εκτιμώμενης αξίας κατώτερης του ποσού των 2.500 ευρώ (άνευ ΦΠΑ)
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 3

Δ.18δ - Πρόσκληση συνεργασίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Αφορά δαπάνες εκτιμώμενης αξίας κατώτερης του ποσού των 1.000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ)
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.20 - Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ερευνητικού προγράμματος σύντομης διάρκειας
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.21 - Ολοκλήρωση ερευνητικού προγράμματος σύντομης διάρκειας
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.22 - Αίτηση ανάληψης υποχρέωσης
Τελευταία τροποποίηση στις 06.09.2018 | Έκδοση 2

Δ.23α - Πρωτόκολλο παραλαβής υλικών
Τελευταία τροποποίηση στις 04.02.2019 | Έκδοση 1

Δ.23α - Πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών
Τελευταία τροποποίηση στις 04.02.2019 | Έκδοση 1

Δ.24 - Έντυπο ορισμού Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών
Τελευταία τροποποίηση στις 04.02.2019 | Έκδοση 1

 

Οικονομικά Έντυπα

Ο.2 - Απόδοση προκαταβολής
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2

Ο.3 - Εντολή πληρωμής για συνεργαζόμενο φορέα
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2

Ο.4 - Εντολή πληρωμής / Απόδοση αμοιβών
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2

Ο.5 - Εντολή πληρωμής / Απόδοση υλικών και υπηρεσιών
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2

Ο.6 - Εντολή πληρωμής / Απόδοση μετακινήσεων
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2

Ο.7 - Συνοπτική κατάσταση αμειβομένων ΕΠ
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2

Ο.8 - Συνοπτική κατάσταση αμειβομένων με ανάθεση έργου
Τελευταία τροποποίηση στις 17.09.2018 | Έκδοση 3

Ο.9 - Μηνιαίο φύλλο χρονοχρέωσης πραγματικών ωρών απασχόλησης
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2

Ο.10 - Πίνακας εξοπλισμού (όργανα - υλικά)
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2

Ο.11 - Πίνακας αναλωσίμων
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2

Ο.12 - Πίνακας λοιπών εξόδων
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2

Ο.13 - Πίνακας στοιχείων για αποκτήσεις από το εξωτερικό
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2

Ο.14 - Ημερολόγιο κίνησης
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2

Ο.15 - Έκθεση πεπραγμένων μετακινήσεων
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2

Ο.16 - Απόδοση 10% λόγω άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2

 

Έντυπα Αιτήσεων

Ε.01α - Αίτηση ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων από Επιστημονικώς Υπεύθυνους
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 3

Ε.01β - Αίτηση ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων από Συνεργάτες
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2

Ε.02 - Αίτηση χορηγησης βεβαιώσεων
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2

Ε.03 - Αίτηση απαλλαγής ΦΠΑ σε ευρωπαϊκό έργο
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2

Ε.04 - Αίτηση έκδοσης δελτίου αποστολής
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2

Ε.05 - Αίτημα παράτασης οικονομικού αντικειμένου έργου
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2

Ε.06 - Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Τελευταία τροποποίηση στις 30.09.2015 | Έκδοση 1

Ε.07 - Αίτημα έγκρισης χρηματοδότησης προτεινόμενου ερευνητικού έργου
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2

Ε.08 - Αίτημα παράτασης εγκεκριμένου 12μηνου ερευνητικού προγράμματος
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2

Ε.09 - Δήλωση ατομικών στοιχείων
Τελευταία τροποποίηση στις 05.09.2018 | Έκδοση 2