ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΝΤΥΠΟ
   
Διαχείριση -
Παρακολούθηση Έργου
Yποβολή Πρότασης ΕΔ0 - Υποβολή Πρότασης ΕΔ0
  Αποδοχή Έργου    ΕΔ01 - Συνοδευτικό Πρότασης ΕΔ01
  -||- ΕΔ02 - Αποδοχή Διαχείρισης Έργου ΕΔ02
   -||- ΕΔ03α - Προϋπολογισμός Έργου ΕΔ03α
   -||- ΕΔ03β - Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου ΕΔ03β
  Αναμόρφωση /
Τροποποίηση
Προϋπολογισμού 
 ΕΔ03α - Προϋπολογισμός Έργου ΕΔ03α
   -||-  ΕΔ03β - Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου ΕΔ03β
  Περάτωση  ΕΔ19 - Οικονομικός και Επιστημονικός Απολογισμός ΕΔ19
  Άλλα  ΕΔ09 - Καταγραφή Αναγκών για Σύναψη Συμβάσεων Ιδιωτικών και Ευρωπαικών Έργων ΕΔ09
  -||-   ΕΔ10 - Καταγραφή Αναγκών για Σύναψη Συμβάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΔ10
 Συμβάσεις
(Ανάθεση Έργου)
   ΕΔ04 - Στοιχεία Εταιρείας για Ανάθεση Έργου ΕΔ04
     ΕΔ05 - Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών και Δημοσίων Υπαλλήλων ΕΔ05
     ΕΔ06 - Ονομαστική Κατάσταση Απασχολ. με Ανάθεση Έργου ΕΔ06
 Αιτήσεις - Λοιπά    ΕΔ13 - Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων * ΕΔ13
     ΕΔ13α - Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων από Συνεργάτες * ΕΔ13α
     ΕΔ15 - Αίτηση Χορήγησης Βεβαιώσεων ΕΔ15
     ΕΔ16 - Αίτηση για έκδοση δελτίου αποστολής ΕΔ16
     ΕΔ17 - Αίτηση Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης ΕΔ17
     Ε028 - Επιστροφή Διδάκτρων ΕΟ28
     Ε028 - Fees Refund ΕΟ28

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΝΤΥΠΟ
   
Αμοιβές   ΕΟ03 - Εντολή Πληρωμής για Συνεργαζόμενο Φορέα ΕΟ03
    ΕΟ04 - Εντολή Πληρωμής-Απόδοση Αμοιβών ΕΟ04
   ΕΟ07 - Συνοπτική Κατάσταση Αμειβόμενων Πανεπιστημιακών ΕΟ07
   ΕΟ08 - Συνοπτική Κατάσταση Αμειβόμενων με Ανάθεση Έργου ΕΟ08
   ΕΟ09 - Συνοπτική Κατάσταση Αμειβόμενων με εξαρτημένη σχέση εργασίας ΕΟ09
    ΕΟ18 - Εντολή Πληρωμής Αποδοση Αμοιβών Παροχής Υπηρεσιών ΕΟ18
   ΕΟ20 - Έντυπο απόδοσης 7% μελών ΔΕΠ ΕΟ20
    Ε029 - Φύλλα Χρονοχρέωσης Ε029
Μετακινήσεις  Κανονισμός Μετακινήσεων (Αύγουστος 2019) Κανονισμός για μετακινήσεις που έγιναν από 1/8/2019 και μετά ΑΡΧΕΙΟ
Κανονισμός για μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31/7/2019 ΑΡΧΕΙΟ
    ΕΟ01 - Εντολή Προκαταβολής ΕΟ01
    ΕΟ02 - Απόδοση Προκαταβολής ΕΟ02
    ΕΟ06 - Εντολή Πληρωμής-Απόδοση Μετακινήσεων ΕΟ06
    ΕΟ14 - Ημερολόγιο Κίνησης ΕΟ14
    ΕΟ17 - Έκθεση Πεπραγμένων Μετακινήσεων ΕΟ17
    ΕΟ22 - Ημερολόγιο Μετακίνησης Δημοσίων Υπαλλήλων Εξωτερικού ΕΟ22
    ΕΟ23 - Ημερολόγιο Μετακίνησης Δημοσίων Υπαλλήλων Εσωτερικού ΕΟ23
    ΕΟ24 - Ημερολόγιο Μετακίνησης Εξωτερικού ΕΟ24
    ΕΟ25 - Ημερολόγιο Μετακίνησης Εσωτερικού ΕΟ25
    ΕΟ26 - Εντoλή Μετακίνησης ΕΟ26
    ΕΟ27 - Υπεύθυνη Δήλωση Εισιτηρίων ν.1599/86 ΕΟ27
Προμήθειες (Αγαθά - εξοπλισμός - υπηρεσίες)   ΕΟ01 - Εντολή Προκαταβολής ΕΟ01
    ΕΟ02 - Απόδοση Προκαταβολής ΕΟ02
    ΕΟ05 - Εντολή Πληρωμής-Απόδοση Υλικών & Υπηρεσιών ΕΟ05
    ΕΟ10 - Πίνακας Εξοπλισμού (Όργανα - Υλικά) ΕΟ10
    ΕΟ11 - Πίνακας Αναλωσίμων ΕΟ11
    ΕΟ12 - Πίνακας Λοιπών Εξόδων ΕΟ12
    ΕΟ13 - Πίνακας Στοιχείων για αποκτήσεις από το εξωτερικό ΕΟ13
    ΕΔ11 - Πρακτικά Διαγωνισμού ΕΔ11
    ΕΔ20 - Πρωτογενές Αίτημα για την Προμήθεια Ειδών-Υπηρεσιών ΕΔ20
    ΕΔ22 - Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος για την Προμήθεια Ειδών-Υπηρεσιών ΕΔ22
Παραλαβή εξοπλισμού - υπηρεσιών   ΕΟ15 - Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής Εξοπλισμού ΕΟ15
    ΕΟ15α - Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Αγαθών ΕΟ15α
    ΕΟ15β - Πρακτικό Μερικής Παραλαβής Αγαθών ΕΟ15β
    ΕΟ16 - Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών ΕΟ16
    ΕΟ16α - Πρακτικό Μερικής Παραλαβής Υπηρεσιών ΕΟ16α


ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΝΤΥΠΟ
   
Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών   Υπεύθυνη Δήλωση για χρήση αντί Ποινικού Μητρώου ΑΡΧΕΙΟ