Αντικείμενο της διαδικασίας υλοποίησης έργων είναι η αποτελεσματική διαχείριση από το T.E.I. Κεντρικής Μακεδονίας των αναγκών που προκύπτουν κατά περίπτωση με απώτερο στόχο την υποστήριξη της λήψης κατάλληλων αποφάσεων όσον αφορά στον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων.

Οι ανάγκες για έργα δύναται να διαμορφώνονται:

  • από το γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας,
  • από την κατά περίπτωση αναγνώριση της αναγκαιότητας υλοποίησης κάποιου έργου κατόπιν διαπίστωσης επιμέρους ανάγκης,
  • από εισηγήσεις μελών ΕΠ και άλλων εμπλεκομένων,
  • από ανάγκες προηγούμενων ετών οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν.

 

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργων
Κατεβάστε τον αναλυτικό οδηγό.

Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων
Κατεβάστε τον αναλυτικό οδηγό.

Διαχειριστική Επάρκεια
Έγγραφο επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ.