Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό Κ.Α./679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826 Β’) και στο άρθρο 68 του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α/4-8-2017), συντάσσει «Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης» του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι.

 

Οδηγός Χρηματοδότησης & Διαχείρισης
Οδηγός Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Ν. 4485/2017
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ 114/τ.Α/4-8-2017)

Κ.Α./679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826 Β’)
Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθμό Β1/819 "Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα".

Ν. 4521/2018
Άρθρο 11 "Οικονομικά των Ερευνητικών Κέντρων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι."
(ΦΕΚ 38/τ.Α/2-3-2018)

 

Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων

 

Ν. 4386/2016
Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 83/Α'/11.5.2016)

Υ.Α. ΙΒ/10900/1997
Οργάνωση και Λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Ν.2530/97.

ΚΥΑ Φ.35/10506/ΙΒ/02
Οργάνωση και Λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Ν. 2817/2000.

Π.Δ. 160/2008
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σύμφωνα με το ΦΕΚ 136/A'/5.6.2013).

Ν. 3685/2008
Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Ν.3027/2002
Θέματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.

Ν. 2286/1995
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

Ν. 2522/1997
Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/8.9.1997).

Ν. 3021/2002
Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α΄/19.6.2002).

ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ
Οδηγία του Ευρωπαiκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περι συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Ν. 3310/2005
Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ΦΕΚ 30/ Α΄/14.2.2005.

Ν. 3414/2005
Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων" (ΦΕΚ 279/Α΄/10.11.2005).

Υ.Α. 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/Β'/13.2.2013)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β'/27.3.2008) Υπουργικής Απόφασης συστήματος διαχείρισης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

16137/ΕΥΘΥ293/12.4.2013
Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τις δαπάνες προσωπικού και τις δαπάνες μετακίνησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ (Άρθρο 32 και 32Α της ΥΠΑΣΥΔ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ138 ΦΕΚ 292/Β΄/13.2.2013).