Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό Κ.Α./679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826 Β’) και στο άρθρο 68 του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α/4-8-2017), συντάσσει «Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης» του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι.

 

Οδηγός Χρηματοδότησης & Διαχείρισης
Οδηγός Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Ν. 4485/2017
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ 114/τ.Α/4-8-2017)

Κ.Α./679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826 Β’)
Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθμό Β1/819 "Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα".

Ν. 4521/2018
Άρθρο 11 "Οικονομικά των Ερευνητικών Κέντρων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι."
(ΦΕΚ 38/τ.Α/2-3-2018)

 

Νομοθετικό Πλαίσιο μετά τη Συγχώνευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

 

Ν. 4610/2019
Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 70/Α'/7.5.2019)

ΦΕΚ 326/ΥΟΔΔ/5.6.2019
Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

ΦΕΚ 2996/B'/22.7.2019
Ορισμός Αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

ΦΕΚ 3335/B'/29.8.2019
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο ειδικό επταμελές όργανο διοίκησης.

Δ.Φ2.1/3606/22.7.2019
Συγκρότηση Επιτροπής Ερευνών.

ΦΕΚ 2516/B'/25.6.2019
Αυτοδίκαιη μεταφορά από 07-05-2019, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70), του πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής τους από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

 

Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων

 

Ν. 4386/2016
Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 83/Α'/11.5.2016)

Υ.Α. ΙΒ/10900/1997
Οργάνωση και Λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Ν.2530/97.

ΚΥΑ Φ.35/10506/ΙΒ/02
Οργάνωση και Λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Ν. 2817/2000.

Π.Δ. 160/2008
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σύμφωνα με το ΦΕΚ 136/A'/5.6.2013).

Ν. 3685/2008
Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Ν.3027/2002
Θέματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.

Ν. 2286/1995
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

Ν. 2522/1997
Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/8.9.1997).

Ν. 3021/2002
Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α΄/19.6.2002).

ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ
Οδηγία του Ευρωπαiκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περι συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Ν. 3310/2005
Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ΦΕΚ 30/ Α΄/14.2.2005.

Ν. 3414/2005
Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων" (ΦΕΚ 279/Α΄/10.11.2005).

Υ.Α. 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/Β'/13.2.2013)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β'/27.3.2008) Υπουργικής Απόφασης συστήματος διαχείρισης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

16137/ΕΥΘΥ293/12.4.2013
Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τις δαπάνες προσωπικού και τις δαπάνες μετακίνησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ (Άρθρο 32 και 32Α της ΥΠΑΣΥΔ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ138 ΦΕΚ 292/Β΄/13.2.2013).