Εάν είστε Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ) ή Συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα σας δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των έργων στα οποία συμμετέχετε. Με την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις παρακάτω πληροφορίες:

  • Διοικητικά Στοιχεία Έργου: συνοπτικά τα διοικητικά στοιχεία των έργων.
  • Διοικητικές Ενέργειες Έργου: αναζήτηση των διοικητικών ενεργειών των έργων.
  • Αναζήτηση Συμβάσεων Έργου: αναζήτηση των συμβάσεων του έργου που έχετε επιλέξει.
  • Οικονομικός Απολογισμός Έργου: λεπτομερής απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του επιλεγμένου έργου.
  • Υπόλοιπα Συμβάσεων Έργου: αναζήτηση των υπολοίπων των συμβάσεων και των εντολών μισθοδοσίας για το επιλεγμένο έργο.

 

Αν έχετε ήδη εγγραφεί, μπορείτε να συνδεθείτε στην Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων.

 

Αν θέλετε να εγγραφείτε, συμπληρώστε την αίτηση που σας αφορά και καταθέστε την στο Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Παρακολούθησης Έργων της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ:

Ε.01α - Αίτηση ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων
(μόνο για ΕΥ)

Ε.01β - Αίτηση ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων από συνεργάτες
(υπογράφεται από τον ΕΥ του ερευνητικού προγράμματος)