Αγαπητοί Συνάδελφοι,

α) Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 24 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης μπορούν να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ύστερα από ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 160/2008 (Α΄ 220).

Παρακαλούνται οι ασκούντες ή όσοι πρόκειται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα (είτε ατομικώς, είτε μέσω εταιρείας) να ενημερώσουν άμεσα τον Κοσμήτορα της Σχολής τους.

β) Σε συνέχεια επίσης της από 20-3-2018, 2-5-2018 και 20-11-2018 ενημέρωσης που στάλθηκε μέσω email στα μέλη ΔΕΠ για το ως άνω θέμα από τον ΕΛΚΕ, σημειώνουμε επιπρόσθετα ότι και η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης απόδοσης στον ΕΛΚΕ του Ιδρύματος του προβλεπόμενου ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (άρθρο 35 του Ν.4559/2018), συνιστά παρομοίως πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 13 του άρθρου 24 του Ν. 4386/2016.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ