Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 223/24/10-10-2018 και βάση του πρακτικού αξιολόγησης των υποψηφίων, ανακοινώνει ότι:

  • Για την θέση 1 «Συνεργάτης Ειδικότητας Μηχανικών ΠΕ ή ΤΕ για την Ενότητα Εργασίας 1 (ΕΕ1): Ανάλυση απαιτήσεων / Συλλογή δεδομένων & Ενότητα Εργασίας 5 (ΕΕ5): Ολοκλήρωση/ Αξιολόγηση–Βελτιστοποίηση/ Διάχυση/ Αξιοποίηση, επιλέγεται η κ. Τσακηρίδου Ειρήνη.
  • Για την θέση 2 «Συνεργάτης Ειδικότητας Πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ για την Ενότητα Εργασίας 1 (ΕΕ1): Ανάλυση απαιτήσεων / Συλλογή δεδομένων & Ενότητα Εργασίας 5 (ΕΕ5): Ολοκλήρωση/ Αξιολόγηση–Βελτιστοποίηση/ Διάχυση/ Αξιοποίηση, επιλέγεται η κ. Παρίση Στυλιανή.

Τυχόν ενστάσεις θα γίνονται δεκτές έως και 18-11-2018.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ