Η Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 147/16/27-6-2018 και βάση του πρακτικού αξιολόγησης των υποψηφίων, ανακοινώνει ότι:

  • Για την θέση 1 «Συνεργάτης Ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΕ ή ΤΕ για την Υποστήριξη στις δράσεις του Πακέτου Εργασίας 4 (παραδοτέο D4.1.4), που αφορά στην επιλογή των βέλτιστων τεχνολογιών και το σχεδιασμό ειδικής μεταφερόμενης υποδομής (container) MED για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, επιλέγεται η κ. Παρίση Στυλιανή.
  • Για την θέση 2 «Συνεργάτης Ειδικότητας ΠΕ- ΤΕ Πληροφορικής για την Υποστήριξη των δράσεων του Πακέτου Εργασίας 4 (παραδοτέο D4.1.4) που αφορά στην επιλογή των βέλτιστων τεχνολογιών και το σχεδιασμό ειδικής μεταφερόμενης υποδομής (container) C4I για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, επιλέγεται o κ. Τζέτζης Δημήτριος.
  • Για την θέση 3 «Συνεργάτης Ειδικότητας ΠΕ-ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών για την Υποστήριξη στις δράσεις του Πακέτου Εργασίας 4 (παραδοτέο D4.1.4), που αφορά στην επιλογή των βέλτιστων τεχνολογιών και το σχεδιασμό ειδικών μεταφερόμενων υποδομών (containers) MED & C4Ι, επιλέγεται o κ. Σοφίας Χρήστος.

Τυχόν ενστάσεις θα γίνονται δεκτές έως και 4-7-2018.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ