Η Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 172/19/19-7-2018 και βάση του πρακτικού αξιολόγησης των υποψηφίων, ανακοινώνει ότι:

  • Για την θέση 1 «Συνεργάτης Ειδικότητας ΠΕ- ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Ενασχόληση στο έργο στις δράσεις των Πακέτων Εργασίας 1, 2, 4 και 5», επιλέγονται ο κ. Αναστασιάδης Παναγιώτης.
  • Για την θέση 2 «Συνεργάτης Ειδικότητας ΠΕ- ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών για την Ενασχόληση στο έργο στις δράσεις των Πακέτων Εργασίας 4 και 5», επιλέγεται ο κ. Εμμανουηλίδης Μάριος.
  • Για την θέση 3 «Συνεργάτης Ειδικότητας ΠΕ- ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών για την Ενασχόληση στο έργο στις δράσεις των Πακέτων Εργασίας 4 και 5», επιλέγεται ο κ. Κουτροβέλης Παναγιώτης.

Τυχόν ενστάσεις θα γίνονται δεκτές έως και 26.7.2018.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ