Η Επιτροπή Ερευνών σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 224/26/29-11-2017 και βάση του πρακτικού αξιολόγησης των υποψηφίων, ανακοινώνει ότι:

  • Για την θέση 1 «Συνεργάτης με πτυχίο Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή άλλο ισοδύναμο τίτλο σπουδών στην επιστήμη των Υπολογιστών και της Πληροφορικής από Τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής», επιλέγεται ο κ. Φραγγίδης Λεωνίδας .

Τυχόν ενστάσεις θα γίνονται δεκτές έως και 11-12-2017.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ