Η Επιτροπή Ερευνών σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 182/22/18-10-2017 και βάση του πρακτικού αξιολόγησης των υποψηφίων, ανακοινώνει ότι:

  • Για την θέση 1 «Επιστήμονας Διοικητικής, Οικονομικής ή Τεχνολογικής κατεύθυνσης για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης του Προγράμματος», επιλέγεται η κ. Μιχαλοπούλου Μαρία.
  • Για την θέση 2 «Τεχνική Υποστήριξη του έργου», επιλέγεται ο κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης.

Τυχόν ενστάσεις θα γίνονται δεκτές έως και 30-10-2017.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ