Η Επιτροπή Ερευνών σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 162/20/4-10-2017 και βάση του πρακτικού αξιολόγησης των υποψηφίων, ανακοινώνει ότι:

  • Για την θέση 1 «Επιστήμονας Διοικητικής, Οικονομικής ή Τεχνολογικής κατεύθυνσης για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης του Προγράμματος», επιλέγεται η κ. Κωνσταντινίδου Ζωή.

Τυχόν ενστάσεις θα γίνονται δεκτές έως και 16-10-2017.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ