Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας από τον Νοέμβριο 2017 πραγματοποιεί τις πληρωμές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ). Δεδομένου αυτού λοιπόν, θα υπάρξουν δύο φάσεις πληρωμών:

  • Η πρώτη φάση αφορά δεδουλευμένες αμοιβές μόνο του προηγούμενου μήνα που πληρώνονται στον τρέχοντα μήνα. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντολών είναι: 28 του κάθε μήνα (π.χ 28/01/2017), στις 5 του επόμενου μήνα ( π.χ 05/02/2017) γίνεται η επεξεργασία και υποβολή του αρχείου στην ΕΑΠ και τέλος πληρωμή μέσω ΕΑΠ στις 10 του επόμενου μήνα ( π.χ 10/02/2017).
  • Η δεύτερη φάση αφορά δεδουλευμένες αμοιβές του προηγούμενου (01/2017) και του τρέχοντα (02/2017) μήνα που πληρώνονται στον τρέχοντα μήνα (02/2017). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντολών είναι: 10 του κάθε μήνα (π.χ 10/02/2017), στις 16 του τρέχοντα μήνα (16/02/2017) γίνεται η επεξεργασία και υποβολή του αρχείου στην ΕΑΠ και τέλος πληρωμή μέσω ΕΑΠ στις 27 του τρέχοντα μήνα (π.χ 27/02/2017).

Για τυχόν αλλαγές που μπορεί να προκύψουν από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, θα αναρτηθούν και οι αντίστοιχες ανακοινώσεις στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ