Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος με κωδικό 80202, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια Αδιάβροχη συσκευή μέτρησης pH, αγωγιμότητας, θερμοκρασίας και TDS, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τις ανάγκες του παραπάνω προγράμματος. Το κόστος ορίζεται στα 700,00 € με ΦΠΑ.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες, στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00, έως την 09/05/2019, ημέρα Πέμπτη. Όσες προσφορές σταλούν ταχυδρομικά ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών, θα πρέπει να περιέλθουν και να πρωτοκολληθούν έως την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, τηλ. 23210-49113.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΑΙΟΣ 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6