Ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 321/30/28-11-2018 (ΑΔΑ 6ΧΔΦ469143-ΠΚΓ) απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών, θα προσλάβει ενα συνεργάτη, με αντικείμενο απασχόλησης την παροχή υπηρεσιών λογιστικής και οικονομικής υποστήριξης του έργου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών «Δημόσια Διοίκηση», κωδ.80219 του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, που υλοποιείται στην έδρα του Τμήματος στις Σέρρες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Γ περιπτ.β του αρθ.7 της ΚΥΑ 679/1996 και της παρ.23 του αρθ.2 του Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρθ.14 του Ν.3369/2005 και τον υπ’ αριθ. 4485/2017 Νόμο «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες (Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων), μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης δηλαδή έως 20-12-2018, τα αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά.

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από στο τηλέφωνο: 23210-49239

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ