Ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 300/28/7-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΑΛ469143-ΛΒΜ) απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών, από το έργο " Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 2018 ", κωδ. 52018, θα προσλάβει δυο (2) φοιτητές του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για την υποστήριξη του έργου της ΜΟΔΙΠ στο πλαίσιο των διαδικασιών πιστοποίησης του ΕΣΔΠ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο θα αξιολογηθεί κατά την επιτόπια επαλήθευση που θα διενεργήσει η αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης της ΑΔΙΠ, στο χρονικό διάστημα από 16 έως 21 Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις Το Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», την αριθμ. ΚΥΑ/679/22-08-1996 (ΦΕΚ 826 τ.Β΄) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ.Β1/819 «σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Χώρας», το άρθρο 64 παρ. 2β του Ν.4485/2017, (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) (Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού) και συγκεκριμένα «2β. Φοιτητές και λοιπό επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό δύναται να απασχολείται ευκαιριακά στο πλαίσιο ερευνητικών ή άλλων έργων του Ε.Λ.Κ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες (Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων), μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες λόγο του κατεπείγοντος από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης δηλαδή έως 15-11-2018, , τα αναφερόμενα στην πρόσκληση δικαιολογητικά.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, τηλ. 23210-49239.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ