Ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 294/28/5-11-2018 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών, θα προσλάβει δυο συνεργάτες, με αντικείμενο απασχόλησης α) την παροχή υπηρεσιών διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης και β) την τεχνική υποστήριξη (τεχνικός εξοπλισμός και εργαστηριακά μαθήματα) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών «Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας», του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, που υλοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην Κατερίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Γ περιπτ.β του αρθ.7 της ΚΥΑ 679/1996 και της παρ.23 του αρθ.2 του Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρθ.14 του Ν.3369/2005.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες (Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων), μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης δηλαδή έως 23-11-2018, τα αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, τηλ. 23210-49239.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ