Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο "Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική", το οποίο αυτοχρηματοδοτείται, κωδ 80160, η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στη προμήθεια memory stick, παπύρων, αφισών και φυλλαδίων για τις ανάγκες της λειτουργίας του ΠΜΣ. Το κόστος ορίζεται στα 1.200,00 € με ΦΠΑ.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις οικονομικές και τεχνικές προσφορές τους, σφραγισμένες, στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00, έως την 5/10/2018 ημέρα Παρασκευή.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, τηλ. 23210-49239.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ