Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 203/21/12-9-2018 (ΑΔΑ: 78ΛΙ469143-Π3Η) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Seek & Go: Ψηφιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες για Προσβάσιμη και Ασφαλή Κινητικότητα Ηλικιωμένων και Αναπήρων Τουριστών και Πολιτών στην Ελλάδα» , κωδ. 80207, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις 30/12/2019 με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό για το αντικείμενο έργου Α. 14.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), για το αντικείμενο έργου Β. 12.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) σύμφωνα με: τις διατάξεις της παρ. 4Γ περιπτ.β του αρθ.7 της ΚΥΑ 679/1996 και της παρ.23 του αρθ.2 του Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρθ.14 του Ν.3369/2005 και τους όρους που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες (Κτίριο Πολλαπλών χρήσεων), μέσα σε δεκαπέντε ημερολογιακές (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης (18-9-2018) της παρούσης δηλαδή έως Τρίτη 2-10-2018 και ώρα 14:00, τα αναφερόμενα στην πρόσκληση δικαιολογητικά.

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο: 23210- 49239.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ