Ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 149/16/27-6-2018 (ΑΔΑ64ΕΨ469143-ΠΦΤ) απόφαση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, θα προσλάβει τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες, στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «Groundwater REsource managemENt for non-Potable water pUrposes, baseMent protection, and heating - Pilot application (GREEN PUMP)» Cooperation Programme “Interreg V-A Greece Bulgaria” 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, κωδ. 80202, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», της παρ. 4Γ περιπτ.β του αρθ.7 της ΚΥΑ 679/1996 και της παρ.23 του αρθ.2 του Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρθ.14 του Ν.3369/2005.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες (Κτίριο Πολλαπλών χρήσεων), μέσα σε δεκαπέντε ημερολογιακές (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης (28-06-2018) της παρούσης δηλαδή έως Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 και ώρα 14.00, τα αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά.

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο: 23210- 49239.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ