Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια λειτουργίας της, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στη προμήθεια υλικών Η/Υ και εξοπλισμό γραφείου. Το κόστος ορίζεται στα 470,00 € με ΦΠΑ.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες, στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14: 00, έως την 30/3/2018, ημέρα Παρασκευή.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από τη ΜΟΔΥ, τηλ. 23210-49239.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ