Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική, το οποίο αυτοχρηματοδοτείται, η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια αποθηκευτικών μέσων και καλωδίων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τις ανάγκες της λειτουργίας του ΠΜΣ. Το κόστος ορίζεται στα 220,00 € με ΦΠΑ.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση θα γίνει την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:30 μ.μ.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την Επιτροπή Ερευνών, τηλ. 23210-49239.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ