Ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 143/17/20-9-2017 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών, θα προσλάβει δυο συνεργάτες, με αντικείμενο απασχόλησης α) την παροχή υπηρεσιών διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης και β) την τεχνική υποστήριξη (εργαστηριακά μαθήματα) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφοδιαστική, του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Γ περιπτ.β του αρθ.7 της ΚΥΑ 679/1996 και της παρ.23 του αρθ.2 του Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρθ.14 του Ν.3369/2005

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες (Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων), μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, δηλαδή έως 6-10-2017, τα αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά.

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο: 23210-49239.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ