Ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 121/15/19-7-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΥΟ469143-ΕΥΝ) απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών και την με αριθμ. 306/28/18-7-2017 απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, θα προσλάβει δέκα οκτώ (18) εξωτερικούς συνεργάτες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018), στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 2017-2018", (MIS 5009402), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», απόφαση ένταξης της πράξης με αριθμ πρωτ. 13618/4-8-2017, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2144/17-5-2017, κωδ. ΕΔΒΜ45, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Γ περιπτ.β του αρθ.7 της ΚΥΑ 679/1996 και της παρ.23 του αρθ.2 του Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρθ.14 του Ν.3369/2005 και συγκεκριμένα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα της Πρόσκλησης ανά Τμήμα/Μαθήματα/ώρες, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των Τμημάτων και της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (αριθ. απόφασης 260/25/23-06-2017).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες (Κτίριο Πολλαπλών χρήσεων), μέχρι την Δευτέρα 11/9/2017 και ώρα 14:30 τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση δικαιολογητικά.

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο: 23210-49168.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ