Στα πλαίσια υλοποίησης του 12 μηνου ερευνητικού με τίτλο "ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΝΟΥ", το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ, η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με την 85/12/14-6-2017 απόφαση ολοκλήρωσης του, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια εξοπλισμού - αναλωσίμων, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές της πρόσκλησης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. Το συνολικό κόστος ορίζεται στα 500,00 € με ΦΠΑ.

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες, στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:30, έως την 15/9/2017 ημέρα Παρασκευή.

 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση θα γίνει την Δευτέρα 18/9/2017 και ώρα 11:00 στην Κατερίνη.

 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την Επιτροπή Ερευνών, τηλ. 23210-49239.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Ταυτοποίηση Χρηστών ΕΛΚΕ

Εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας: