Ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 119/15/19-7-2017 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών, θα προσλάβει ένα εξειδικευμένο στέλεχος με αντικείμενο απασχόλησης την παροχή υπηρεσιών διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στη "Δημόσια Διοίκηση", σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Γ περιπτ.β του αρθ.7 της ΚΥΑ 679/1996 και της παρ.23 του αρθ.2 του Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρθ.14 του Ν.3369/2005.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες (Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων), μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης δηλαδή έως 13-09-2017, τα αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά.

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από στο τηλέφωνο: 23210-49239.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Ταυτοποίηση Χρηστών ΕΛΚΕ

Εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας: