Στα πλαίσια υλοποίησης του 12 μηνου ερευνητικού με τίτλο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ", το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ, η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με την 104/14/28-6-2017 απόφαση ολοκλήρωσης του, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ και αναλωσίμων - γραφικής ύλης, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές της προκήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. Το κόστος ορίζεται στα 800,00 € με ΦΠΑ.

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες, στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:30, έως την 14/7/2017 ημέρα Παρασκευή.

 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση θα γίνει την Δευτέρα 17/7/2017 και ώρα 11:00 στην Επιτροπή Ερευνών.

 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την Επιτροπή Ερευνών, τηλ. 23210-49239.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ