Στα πλαίσια υλοποίησης του 12μηνου ερευνητικού με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ", κωδ. 50087, το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ, η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με την 176/21/7-9-2016 απόφαση έγκρισης του, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην ανάθεση υπηρεσιών επεξεργασίας φασμάτων κονιαμάτων, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. Το συνολικό κόστος ορίζεται στα 300,00 € με ΦΠΑ.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους, σφρ αγισμένες, στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος, κατά τις εργάσ ιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:30, έως την 27/11/2017 ημέρα Δευτέρα.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση θα γίνει την Τρίτη 28/11/2017 και ώρα 11:00 στην Επιτροπή Ερευνών.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την Επιτροπή Ερευνών, τηλ. 23210-49239.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ